Kućni red

Za vrijeme boravka u kampu Kovačine dužni ste se kao gost pridržavati sljedećeg kućnog reda:

 1. Pri ulazu u kamp svaki je gost dužan prijaviti se na recepciji. Kod prijave gost se obvezuje predočiti osobne dokumente svih osoba koje će boraviti u kampu kao i registraciju vozila za ulazak u kamp. Prilikom prijave svakoj će osobi biti dodijeljena narukvica koju je gost dužan nositi tijekom kompletnog boravka u kampu. Narukvica će Vam biti stavljena na dan dolaska i skinuta na dan odlaska uz pomoć recepcijskog osoblja. U slučaju gubitka ili oštećenja narukvice naplatit će se trošak prema važećem cjeniku.
 2. Po dolasku gost može ući u mobilnu kućicu ili sobu “Tamaris“ od 17.00 sati na dalje, a na parcelu u kampu od 14.00 sati na dalje
 3. Kontrolni broj dobiven na recepciji treba obavezno istaknuti na vidljivo mjesto kampera/šatora radi kontrole.
 4. Neprijavljeni gosti bit će dužni platiti račun za iznos boravka od najmanje tri dana, prema cjeniku kampa.
 5. Izbor mjesta u kampu prepušta se gostima, osim na parcelama za koje se prethodno izvršila i potvrdila rezervacija. Uprava kampa zadržava pravo intervencije i premještaja gostiju.
 6. Preseljenje gostiju na drugu parcelu je dozvoljeno samo uz suglasnost recepcije. Prvo seljenje na zahtjev gosta se ne naplaćuje. Svako daljnje seljenje naplaćuje se po važećem cjeniku.
 7. Boravak gostiju u FKK zoni dozvoljen je isključivo nudistima (naturistima).
 8. Dječja i sportska igrališta te fitness unutar kampa koriste se na vlastitu odgovornost.
 9. Vezovi kampa mogu se koristiti isključivo prema “Uvjetima za korištenje sidrišta i vezova kampa Kovačine“.
 10. Bazen se može koristiti isključivo prema “Kupališnom redu bazena“.
 11. Traileri se u kampu mogu držati samo u posebno ograđenom i označenom dijelu kampa i naplaćuju se prema cjeniku kampa. Nije dozvoljeno držanje trailera na svojoj ili tuđim parcelama kampa, uz rubove cesta, na neuređenim dijelovima ili na parkiralištu kampa. U slučaju da se trailer pronađe na nedozvoljenoj lokaciji u kampu, bit će od strane osoblja kampa odvezen na za to predviđeno mjesto. Za bilo kakvu štetu koja može nastati na traileru tijekom prijevoza, kamp ne preuzima nikakvu odgovornost. Prijevoz trailera naplatit će se prema cjeniku kampa.
 12. Kupanje pasa dozvoljeno je u moru samo na predviđenoj plaži ili na za to predviđenom mjestu u sanitarijama.
 13. Vrijeme noćnog mira u kampu je od 24 do 06 sati, a popodnevnog od 14 do 17 sati. U vrijeme trajanja noćnog i popodnevnog mira nije dozvoljeno stvarati buku, pjevati i slično. Tijekom organiziranih zabava u kampu vrijeme kućnog mira skraćuje se prema potrebi.
 14. Računi se plaćaju na dan odlaska ili ranije.
 15. Na dan odlaska gosti smješteni na parcelama dužni su podmiriti račun do najkasnije 11.00 sati i napustiti kamp do 12.00 sati. Gosti smješteni u mobilnim kućicama i sobama „Tamaris“ dužni su podmiriti račun i napustiti smještaj do najkasnije 10.00 sati. Zadržavanje smještaja nakon navedenih termina uvjetuje plaćanje još jednog dana. Gosti su dužni ostaviti prostor na kojem su boravili čistim.
 16. Ako gost koji je imao rezervirani smještaj na parcelama odlazi prije vremena ili kasni u dolasku unutar 14 dana do dana dolaska, dužan je platiti storno troškove:
  Naknade za kasne dolaske ili rane odlaske – za smještaj na parceli 1. srpanj – 15. rujan
  na dva dana 35.00
  za tri dana 70.00
  četiri dana 105.00
  pet ili više dana 140.00
    Cijene su izražene u Eurima.

  Promjena već potvrđene rezervacije za boravak na parcelama unutar 14 dana do dana dolaska moguća je samo u pisanom obliku. Nakon pismene potvrde za izmjenu rezervacije od strane kampa ili Sektora prodaje, zaračunat će se plaćanje dodatnih troškova (ovisno o broju dana izmjena rezervacije), kako bi se za kamp osigurao nastavak neometanog rada. Kamp zadržava pravo da nakon isteka od 24 sata od datuma potvrđenog dana dolaska, nudi parcelu, mobilnu kućicu ili sobu drugim zainteresiranima, ukoliko nije izričito (u pisanom obliku) najavljena i potvrđena promjena prethodne rezervacije. Gost koji nije javio da će kasniti, nema pravo zatražiti odštetu niti prethodno mu potvrđen smještaj. Kod zakašnjelog dolaska ili prijevremenog odlaska u mobilnim kućicama ili sobama „Tamaris“ naplaćuje se ukupni iznos boravka potvrđene rezervacije.

 17. Ukoliko se na parceli rezerviranoj na određeno ime, izmjenjuju drugi gosti, svaku promjenu tretirat ćemo kao novu rezervaciju te sukladno tome naplatiti popratne troškove. Navedene troškove ne plaćaju članovi uže rodbine (roditelji, supružnici, djeca).
 18. Svaku promjenu korištenja usluga tijekom boravka dužni ste javiti recepciji.
 19. Prilikom odlaska gost je dužan vratiti recepciji sve zaduženo. U protivnom dužan je nadoknaditi štetu prema važećem cjeniku.
 20. Sef za dragocjenosti nalazi se na recepciji. Za eventualni gubitak dragocjenosti, kamp ne preuzima nikakvu odgovornost. Uprava kampa nije odgovorna za izgubljene ili ukradene predmete ili štetu na osobama i njihovom vlasništvu koje nije direktno povezano (dokazano) sa nemarnošću osoblja kampa, niti za štetu uzrokovanu lošim vremenom ili okolnostima izvan naše kontrole.
 21. Obavezno je pažljivo rukovanje, upotrebljavanje i čuvanje svih uređaja u kampu.
 22. Eventualni kvar na instalacijama i ostale servisne usluge (zamjena plinske boce, nestanak struje i sl.) treba prijaviti na recepciji ili na tel. +385 (0)51 571 423.
 23. Radi očuvanja ekosustava našeg kampa, najstrože se zabranjuje:
  • oštećivanje stabala ili biljaka
  • zabijanje čavala u stabla
  • postavljanje satelitskih antena na stabla ili biljke
  • vješanje plastičnih ili žičanih užadi na ili oko stabla ili biljaka
  • čupanje posađenog bilja i slično
 24. Ekološko i racionalno koristite vodu i električnu energiju.
 25. Radi očuvanja okoliša otpatke odlažite u za to predviđene spremnike.
 26. U kampu nije dozvoljeno:
  • Ograđivanje ili druge radnje koje mijenjaju prvobitan izgled parcela
  • Korištenje vozila u kampu tijekom noćnog mira
  • Loženje otvorene vatre osim na za to predviđenim mjestima
  • Pranje automobila i čamaca na prostoru kampa i plaža, osim na za to predviđenom prostoru
  • Uznemiravanje drugih gostiju bukom
  • Sidrenje plovnih objekata na plaži, vožnja čamcima i gliserima u blizini plaže
  • Držanje pasa bez vodilice
  • Kupanje u zoni vezova
 27. Prilikom kretanja po kampu, gosti su dužni koristiti označene i propisane puteve, a izbjegavati različite prečice i preskakanja zidića, ograda i slično.
 28. Posjete su dozvoljene bez vozila i samo u slučaju uredne prijave na ulazu – recepciji i plaćanja prema važećem cjeniku.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora gosta (potrošača) nalazi se na recepciji. Uprava kampa zadržava pravo udaljavanja svakoga tko narušava sklad i sigurnost kampa te se ne pridržava ovog kućnog reda.

Uprava kampa

Recepcija: +385 51 571 423
Prodaja: +385 51 573 150
Fax: +385 51 571 086
campkovacine@kovacine.com