Bescherming van persoonsgegevens

Reglement inzake gegevensbescherming op webpagina’s

Wij willen benadrukken dat al uw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze webpagina’s vertrouwelijk blijven, tenzij u deze besluit niet te willen bekendmaken aan ons. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u vrijwillig geeft en alleen voor de in deze regels voor gegevensbescherming uiteengezette doelen. Bij het verzamelen van persoonsgegevens verplichten wij ons de bepalingen van het positieve recht inzake gegevensbescherming na te leven.

Dit Reglement inzake gegevensbescherming omschrijft de soorten gegevens die worden verwerkt, voor welk doel dat gebeurt en uw rechten in verband met deze verwerking. Lees dit Reglement zorgvuldig door voordat u de webpagina gebruikt. Als u het niet eens bent met de bepalingen hierin, gebruik de webpagina dan niet.

Persoonsgegevens die wij verwerken

“Persoonsgegevens” omvatten alle gegevens die betrekking hebben op een individu wiens identiteit is vastgesteld of kan worden vastgesteld (”betrokkene”). Wij verzamelen persoonsgegevens conform de geldende voorschriften. Zo kunnen wij u bijv. wijzigingen en nieuwtjes sturen per e-mail, u betrekken bij deelname aan wedstrijden, enquêtes, publicaties, brochures en ander promomateriaal opsturen of antwoord geven op uw vragen, opmerkingen of commentaren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van uw toestemming. In bepaalde gevallen zal het verzamelen van uw persoonsgegevens nodig zijn wegens de uitvoering van het contract tussen Cresanka d.d. en u, bijvoorbeeld bij aankoop van een product/dienst in onze webwinkel.

Wij verwerken de volgende categoriëen persoonsgegevens:

 1. Contact – en identificatiegegevens die nodig zijn om een product/dienst te kunnen bestellen in onze online winkel;
 2. Gegevens over een aankoop via de online winkel, bijv. de aankoop van een product/dienst, het bedrag van de rekening, de gekozen betaalmethode, de koopfrequentie;
 3. Gegevens over de interactie van de gebruiker met de webpagina, die worden verzameld middels cookies.

Wij verzamelen en gebruiken geen persoonsgegevens van minderjarigen (binnen de redelijke grenzen waarin we weet kunnen hebben van de leeftijd van de gebruiker), behalve bij uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd. Als u minderjarig bent, stuur ons dan niet uw persoonsgegevens op (voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail of andere gegevens die u kunnen identificeren), want wij zullen verwerking van dergelijke communicatie moeten afwijzen. Als er ondanks dat toch contact wordt gelegd op verzoek van de minderjarige, verwerpt Cresanka d.d. uitdrukkelijk de ontvangst van enig verzoek van materiële of immateriële aard.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Cresanka d.d. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Verwerking van een bestelling via een online winkel;
 2. Overdracht van commerciële communicatie via e-mail, mobiele telefoon of briefpost (alleen met uw toestemming);
 3. Deelname aan enquêtes, vragenlijsten en wedstrijden georganiseerd door Cresanka d.d.;
 4. Het geven van antwoord op de door u gestelde vragen of een reactie op uw tips, commentaar, klacht, e.d.;
 5. Opstellen van diverse rapportages / statistieken over de manier waarop de webpagina wordt gebruikt en de diensten die worden aangeboden
 6. Oplossing van alle geschillen en aanklachten die samenhangen met of voortvloeien uit de activiteiten van Cresanka d.d.

 

Communicatie van gegevens ten opzichte van derden

Zonder uw toestemming worden er door ons aan niemand buiten Cresanka d.d. gegevens verkocht, overgedragen of bekend gemaakt die wij verzamelen op onze webpagina’s, behalve (1) in gevallen die de wet voorschrijft en wanneer dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, (2) in gevallen waar dat nodig is om uw leven of lichamelijke integriteit te beschermen, en u niet de mogelijkheid hebt toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, (3) in gevallen waar dat nodig is voor de uitvoering van taken van publiek belang, (4) in gevallen waarin u zelf die gegevens bekend hebt gemaakt, (5) in gevallen waarin dat nodig is ter bescherming van onze legitieme belangen. Wij zullen uw persoonsgegevens slechts bewaren zolang dit nodig is om de bovengenoemde doelen van de verwerking te realiseren.

Cresanka d.d. kan sommige of al uw persoonsgegevens bekend maken aan de volgende ontvangers, op de hierna uitgelegde wijze:

 1. Personen die bevoegd zijn persoonsgegevens te verwerken in naam en voor rekening van Cresankae d.d., resp. de medewerkers die nodig zijn voor het bieden en onderhouden van de diensten die via deze webpagina worden aangeboden (bijv. dienstenaanbieders van het creëren en onderhouden van de webpagina, medewerkers of dienstenaanbieders die het best kunnen antwoorden op uw vragen e.d.).
 2. Rechtsopvolger(s), in geval van statuswijziging na een splitsing, fusie, herstructurering of een andere controle-overdracht binnen de vennootschap.
 3. Andere ontvangers aan wie Cresanka d.d. op grond van de geldende voorschriften bevoegd of verplicht is persoonsgegevens bekend te maken.

 

Veiligheid van betalingen met een creditcard

Cresanka d.d. verplicht zich maximale veiligheidsnormen te hanteren ten behoeve van de bescherming van de belangen van de koper en het verhinderen van eventueel misbruik van informatie. Producten / diensten die beschikbaar zijn in de online winkel worden verkocht via de online oplossing voor kaartbetalingen PayWay, aangeboden door T-com. Geheimhouding van uw gegevens wordt beschermd en gewaarborgd door SSL-encryptie. Pagina’s voor betaling via internet zijn beveiligd door gebruik van het Secure Socket Layer (SSL) protocol met 128-bit encryptie. SSL- encryptie is een coderingsprocedure van gegevens ter voorkoming van onbevoegde toegang bij de overdracht daarvan. Daarmee wordt veilige informatieoverdracht mogelijk, terwijl niet toegestane toegang tot gegevens bij de communicatie tussen de computer van de gebruiker en de T-com service, en omgekeerd, onmogelijk is. De PayWay service en financiële instellingen (de uitgevers van creditcards) wisselen gegevens uit door gebruikmaking van een Virtueel Particulier Netwerk (VPN), dat beschermd is tegen ongeautoriseerde toegang. De cijfers op de creditcards worden niet opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor onbevoegde personen. Cresanka d.d. kan niet verantwoordelijk worden geacht voor misbruik waarvan niet kan worden vastgesteld dat die is ontstaan als gevolg van een technisch/beveiligingsverzuim van het webwinkelsysteem of een verzuim van een medewerker van Cresanka d.d.

 

E-mail berichten

Als u ons een e-mail stuurt (een e-mail met een vraag, commentaar, klacht, tip e.d., of via ons contactformulier op onze webpagina) met persoonsgegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zullen wij uw gegevens gebruiken om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Misschien versturen we uw e-mail als bericht/verzoek aan ons door aan andere medewerkers die beter antwoord kunnen geven op uw vragen. Alle medewerkers van Cresanka d.d. zijn verantwoordelijk voor de naleving van het Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

Enquêtes, vragenlijsten en wedstrijden

Wij zullen af en toe op onze pagina’s enquêtes of vragenlijsten plaatsen. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor Cresanka d.d.

 

Rechten van de betrokkene

Het is niet verplicht toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens, maar door het afwijzen van het geven van toestemming voor de gegevensverwerking zoals hierboven uiteengezet, kan de gebruiker gebruik worden ontzegd van alle of enkele inhouden die de webpagina biedt, of het verkrijgen van informatie over producten/diensten die worden aangeboden door Cresanka d.d. worden uitgeschakeld. Door het versturen van persoonsgegevens aan Cresanka d.d. doet de betrokkene geen afstand van de gewaarborgde positieve rechtsvoorschriften van de Republiek Kroatië, waardoor persoonsgegevens worden beschermd, met name diens recht kan doen gelden op rectificatie of verwijdering van de eigen persoonsgegevens uit de verzameling als die onvolledig, incorrect of niet bijgewerkt zijn of als de verwerking niet conform de bepalingen van het positieve recht van de Republiek Kroatië zijn.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend gebaseerd is op uw toestemming, hebt u allerlei rechten, waaronder:

a) Het recht op inzage: gebruikers wiens gegevens worden verwerkt hebben het recht informatie te krijgen over het doel van de verwerking, de categorieëen persoonsgegevens, de ontvangers van de gegevens, de periode waarin de gegevens worden opgeslagen en andere rechten.
b) Het recht op rectificatie van gegevens: gebruikers hebben het recht wijziging aan te vragen van onjuiste persoonsgegevens of onvolledige gegevens aan te vullen.
c) Het recht op verwijdering: in bepaalde omstandigheden hebben gebruikers het recht op verwijdering van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben.
d) Het recht op intrekking van de toestemming: Gebruikers hebben op elk moment het recht hun eerder gegeven toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens in te trekken.
e) Het recht op het indienen van een bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit: indien u van oordeel bent dat uw rechten zijn geschonden, heeft u het recht een bezwaar in te dienen bij AZOP (Agencija za zaštitu osobnih podataka – Kroatisch Bureau voor bescherming van persoonsgegevens).

Afhankelijk van het verzoek van de gebruiker/betrokkene, verplicht Cresanka zich tot het volgende::

 1. De gebruiker bevestigen of zij persoonsgegevens die betrekking hebben op de gebruiker/betrokkene al dan niet verwerkt
 2. Rectificeren of verwijderen, zonder vergoeding of uitstel, van persoonsgegevens die betrekking hebben op de gebruiker/betrokkene
 3. De verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker/betrokkene beperken of stopzetten

Regels over cookies